Các Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam Được UNESCO Vinh Danh - Nguyễn Văn Tân

73.100₫ 86.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 150 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Văn Tân

Hình thức: Bìa mềm, 168 trang

Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023

Các Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam Được UNESCO Vinh Danh - Nguyễn Văn Tân

Từ sau Cách mạng tháng 8/1945, với sự xuất hiện của lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, vận hội phát triển của đất nước đã bước sang một thời kỳ mới. Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Người đã đề ra chiến dịch diệt giặc dốt, mở các lớp bình dân học vụ, phát động phong trào xây dựng đời sống mới với các tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người viết thư yêu cầu chính quyền các địa phương phát hiện và tiến cử những người có tài, đức ra phục vụ đất nước. Nói nhân sĩ là chiến sĩ thực chất là sự gắn kết hữu cơ giữa các trí thức trên mọi lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ giữa chuyên môn với tư tưởng và đạo đức cách mạng. Sự gắn kết đó sẽ tạo ra những bậc hiền tài ở thời đại chúng ta.

Một dân tộc có bề dày văn hóa như dân tộc ta, một đất nước sớm có kỷ cương phép nước như đất nước ta, một dân tộc vốn đã sản sinh ra nhiều bậc hiền tài, có nhiều danh nhân văn hóa, có nhiều hào kiệt được trong nước và thế giới tôn vinh, đó là một dân tộc văn hiến. Truyền thống văn hiến đó là giá đỡ tinh thần vô cùng quý báu để dân tộc bước vào tương lai, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đến nay, Việt Nam có sáu nhân vật lịch sử được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa - đó là Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Hồ Xuân Hương và Nguyễn Đình Chiểu.

Để bạn đọc có cái nhìn tổng quát về những vì sao sáng đó trên bầu trời Việt, chúng tôi trân trọng giới thiệu cuốn CÁC DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐƯỢC UNESCO VINH DANH. Về kết cấu, cuốn sách gồm sáu phần, tương ứng với các nhân vật được tôn vinh. Các nhân vật được xếp theo thứ tự thời gian được vinh danh.

Khi biên soạn sách, mặc dù chúng tôi đã cố gắng bao quát những thông tin có được, song do khả năng có hạn, nên hắn còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự lượng thứ của bạn đọc.

NGƯỜI BIÊN SOẠNa

zalo