Luật Đầu tư công (hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022)

59.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm
Luật Đầu tư công (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022) Luật Đầu tư công được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019. Nhằm đáp ứng với sự thay đổi của đời sống kinh tế...

Luật Đầu tư công (hiện hành)

(sửa đổi, bổ sung năm

2020, 2022)

Luật Đầu tư công được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019. Nhằm đáp ứng với sự thay đổi của đời sống kinh tế – xã hội đất nước và để phù hợp với các đạo luật mới ban hành, một số điều, khoản, điểm của Luật Đầu tư công đã được sửa đổi, bổ sung, thể hiện trong nội dung các luật sau: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18/6/2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020. Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở…. Cuốn Luật Đầu tư công (hiện hành)(sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2022) là văn bản được hợp nhất từ bốn văn bản nêu trên.A

zalo