Sự Khởi nguồn và Phát triển của Phật giáo Đại thừa thời Sơ kỳ (Bộ 3 quyển)

650.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 100 sản phẩm

Tác giả: HT. Thích Ấn Thuận
Việt dịch: Thích Hạnh Bình – Thích Huệ Hải

Nhà Xuất: NXB Bản Hồng Đức

Bìa mềm – Số trang 2131 trang

 

Sự khởi nguồn và phát triển của Phật giáo Đại thừa thời sơ kỳ

Trích Lời nói đầu
Theo Ấn Thuận, Phật giáo Đại thừa được chia thành 4 giai đoạn: 1. Sơ kỳ (Bát-nhã Trung Quán), 2. Trung kỳ (Duy thức), 3. Hậu kỳ (Như Lai Tạng), 4. Vãng kỳ (Mật giáo). Tác phẩm “Sự khởi nguồn và phát triền của Phật giáo Đại thùa thời sơ kỳ” nhằm tồng hợp phân tích làm rõ tư tưởng Đại thừa thời sơ kỳ. Do vậy, nội dung tác phẩm này, tác giả làm rõ các vấn đề như:
Nguyên nhân hình thành tư tưởng Phật giáo Đại thừa, thế nào gọi là tư tưởng Đại thừa? Tư tưởng ấy bắt nguồn từ đâu?
Tại sao Phật giáo đến giai đoạn này phải hình thành tư tưởng Đại thừa?
Tư tưởng ấy được xây dựng trên nền tảng gì và phê phán đối tượng nào? Và sự diễn biến phát triển kinh điển Đại thừa…
Đây là những vấn đề khá quan trọng trong việc tìm hiểu tư tưởng Phật học Đại thừa…

Trải qua bao chương ngại khó khăn, cuối cùng tác phẩm ‘Sự khởi nguồn và phát triển của Phật giáo Đại thừa thời sơ kỳ’ (gồm 3 tập) cũng ra đời. Như vậy, ước nguyện Việt dịch tất cả tác phẩm học thuật của HT. Ấn Thuận của Trung Tâm Phật học Hán truyền đã hoàn tất. Với tôi, những tác phẩm này khái quát làm rõ lịch sử phát triển tư tưởng Phật học ở Ấn Độ và nói lên sự dị biệt giữa Phật học Ấn Độ và Trung Quốc. Đồng thời, những tác phẩm này còn giúp cho những ai quan tâm đến việc phiên dịch bộ Đại chánh tân tu Đại tạng kinh sang Việt ngữ, vì nội dung những tác phẩm này sẽ là chiếc chìa khóa mở ra làm rõ nội dung và quá trình diễn biến của bộ Hán dịch Đại tạng kinh này.

Tôi xin giới thiệu tác phẩm với những ai yêu thích cách lý giải Phật học của HT. Ấn Thuận.(Thích Hạnh Bình)

MỤC LỤC Tập I

 CHƯƠNG MỘT: Tổng luận

 1. Những vấn đề Đại thừa đưa ra
 2. Kinh điển Đại thừa sơ kỳ

CHƯƠNG HAI: Sự sùng kính di thể, di vật, di tích của đức Phật

 1. Sự sùng kính di thể đức Phật
 2. Sùng kính di vật và di tích Phật
 3. Phật giáo trong hoàn cảnh mới

CHƯƠNG BA: Sự lưu truyền thể loại Bổn Sanh, Thí Dụ, Nhân Duyên

 1. Thánh điển liên quan đến đức Phật và Bồ-tát
 2. Hình thành tư tưởng Bồ-tát đạo
 3. Sự khai triển về Phật Đà quan

CHƯƠNG BỐN: Khuynh hướng đối lập giữa luật chế và giáo hội

 1. Luật chế được xây dựng trên nền lảng ‘y pháp nhiếp tăng’
 2. Tự thân giáo lý có khuynh hướng đối lập

CHƯƠNG NĂM: Sự thể hiện pháp và xu thế phát triển

 1. Pháp và sự kiết tập
 2. Tính thích ứng khác nhau của ‘Trung’, ‘Trường’, Tăng Nhất’
 3. Trình bày về phương diện tín tâm và giới hạnh

CHƯƠNG SÁU: Bộ phái phân hóa và Đại thừa

 1. Quá trình bộ phái phân hóa
 2. Bộ phái Phật giáo và Đại thừa
 3. Sự giao lưu giữa các bộ phái

CHƯƠNG BẢY: Sự phát triển Phật giáo vùng biên địa

 1. Phật giáo hướng ra bên ngoài phát triển
 2. Phật giáo trong cục diện chính trị rối loạn
 3. Sự quan hệ giữa tộc Tắc-ca và Phật giáo

MỤC LỤC Tập 2

CHƯƠNG TÁM: Sự thích ứng mới mang tính ý thức tôn giáo

 1. Tín ngưỡng về đức Phật và Bồ-tát
 2. Tín ngưỡng Tịnh độ
 3. Tín ngưỡng về sự hộ trì từ năng lực thần bí

CHƯƠNG CHÍN: Sự mở đầu về kinh điển Đại thừa

 1. Phật giáo Bộ phái lưu truyền
 2. Kinh điển do Phật giáo Đại thừa truyền

CHƯƠNG MƯỜI: Pháp môn Bát-nhã ba-Ia-mật

 1. Bộ loại Kinh Bát-nhã
 2. Bộ phận Bát-nhã nguyên thủy
 3. Hạ phẩm Bát-nhã
 4. Trung phẩm Bát-nhã
 5. Thượng phẩm Bát-nhã
 6. Thảo luận khái quát về ý nghĩa pháp Bát-nhã
 7. Kinh Kim Cang Bát-nhã-ba-la-mật

CHƯƠNG MƯỜI MỘT: Sự liên hệ giữa Tịnh độ và pháp môn niệm Phật

 1. Hai cõi Tịnh độ ở phương Đông và phương Tây
 2. Sự khai triển về tư tưởng Tịnh Độ
 3. Pháp môn niệm Phật

MỤC LỤC Tập 3

CHƯƠNG MƯỜI HAI: Pháp môn Văn Thù Sư Lọi

 1. Kinh điển liên quan đến Bồ Tát Văn Thù….
 2. Tính đặc sắc của pháp môn Văn Thù

CHƯƠNG MƯỜI BA: Tư tưởng Hoa Nghiêm

 1. Sự phân loại và biên tập Kinh Hoa Nghiêm
 2. Đức Phật Tỳ-lô-giá-na và biển thế giới
 3. Hoa Tạng Trang Nghiêm
 4. Hành nghiệp của Bồ-tát
 5. Hành vị (giai vị tu tập) của Bồ-tát
 6. Thiện Tài đi đến phương Nam tham vấn thiện tri thức
 7. Hạnh nguyện của Phổ Hiền

CHƯƠNG MƯỜI BỐN: Các pháp môn khác

 1. Sự Liên quan giữa Quỷ quốc và Long cung
 2. Kinh Bảo Tích và Kinh Pháp Hoa
 3. Giới định tuệ

CHƯƠNG MƯỜI LĂM: Quá trình biên tập và truyền bá Kinh điển Đại thừa thời  kỳ

 1. Từ tự thân kinh điển Đại thừa tìm hiểu
 2. Người hoằng truyền Đại thừa thời sơ kỳ
 3. Bồ-tát ở A-lan-nhã và Bồ-tát ở tháp tự
 4. Người biên tập kinh điển Đại thừa thời sơ kỳ
 5. Đại thừa do đức Phật nói
zalo