Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới - Tác Giả Và Tác Phẩm - Lê Thị Hạnh

73.600₫ 92.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Lê Thị Hạnh

Hình thức: Bìa mềm

Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2023

Xã Hội Học Về Bình Đẳng Giới - Tác Giả Và Tác Phẩm - Lê Thị Hạnh

Biên soạn bởi tác giả Lê Thị Hạnh đầu tư công phu và dành nhiều tâm huyết tìm hiểu, nghiên cứu và đọc sâu các tác phẩm liên quan đến lĩnh vực xã hội học của các tác giả quốc tế để tổ chức và biên soạn.

Tác phẩm gồm tiểu sử, sự nghiệp và phần điểm sách tiêu biểu của 20 nữ học giả. Họ là nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội, giảng viên khoa học xã hội, tâm lý học, triết học, kinh tế học, nhân học, văn hóa, đạo đức... Những tác phẩm được tác giả chọn điểm sách đều là những tác phẩm đánh dấu tên tuổi của họ trong phong trào nữ quyền, bình đẳng, giới và phát triển trên thế giới, truyền cảm hứng và làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều phụ nữ. Đó là:

1- Mary Wollstonecraft với tác phẩm A Vindication of the Rights of Woman: with structures on Political and Moral Subjects (Bản minh chứng về các quyền của phụ nữ: lên án về chính trị và đạo đức); 1792

2- Virginia Wolf với tác phẩm Three Guineas (Ba đồng Ghi-nê); 1938

3- Simone de Beauvoir với tác phẩm Le deuxièmesexe, (The second sex); 1949

4- Ester Boserupvới tác phẩm Woman’s Role in Economic Development (Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế); 1972

5- Betty Friedan với The Feminine Mystique (Bí ẩn nữ tính, NguyễnVân Hà dịch); 1963

6- Monique Wittig với tác phẩm Les Guérillères (Những nữ chiến binh), 212tr; 1969

7- Carol Gilligan với tác phẩm In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, (Bằng một tiếng nói khác: Lý thuyết tâm lý và sự phát triển của phụ nữ); 1982

8- Margaret Atwood với tác phẩm The Handmaid’s Tale (Chuyện người tùy nữ, An Lý dịch, 2009);

9- Arlie Russell Hochsichild với tác phẩm The second Shift (Ca thứ hai); 1989

10- Sherry Ortner với tác phẩm Making Gender: The Politics and Erotics of Culture, (Sự hình thành về quan điểm giới: Chính trị và nhục dục của văn hóa); 1997

11- Michelle Rosaldo với tác phẩm Woman, Culture and Society: A Theoretical Overview (Nữ giới, Văn hóa và Xã hội: Tổng quan về lý thuyết); 1974

12- Nancy Julia Chodorow với tác phẩm The Reproduction of Mothering – Psychoanalis and the Sociology of Gender (Tạo ra quan điểm về vai trò làm mẹ - Phân tâm học và Xã hội học về giới, 262tr); 1978

13- Caroline Moser với tác phẩm Gender planning and Development: Theory, Practice and Training (Lập kế hoạch và phát triển về giới: Lý thuyết thực hành và tập huấn); 1993

14- Shulamith Firestone với tác phẩm The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution (Phép biện chứng về tính dục: Trường hợp Cách mạng nữ quyền); 1970

15- Diane Elson với tác phẩm Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Goverment Budgets for Compliance with CEDAW: Concepts and Tools (Lập ngân sách cho các quyền của phụ nữ: Giám sát ngân sách của chính phủ về việc tuân thủ CEDAW: Khái niệm và Công cụ); 2006

16- Gayle Rubin với tác phẩm Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality, 38tr (Tư duy về tính dục: Ghi chép cho một lý thuyết cấp tiến về chính trị tính dục), đăng trong sách Culture, Society and Sexuality, NXB Routledge; 1984

17- Naila Kabeer với tác phẩm Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought, 368tr (Thực tế đảo ngược: Các thứ bậc về giới trong tư duy phát triển); 1994

18- Bina Agarwal với tác phẩm A Field of One’s Own: Gender and Land Rights in South Asia (Một mảnh ruộng của riêng mình: Giới và quyền đất đai ở Nam Á); 1994

19- bell hooks với tác phẩm Feminist Theory: From Margin to Center (Lý thuyết nữ quyền: Từ bên lề đến trung tâm); 1984

20- Sylvia Walby với tác phẩm Theorizing Patriarchy (Lý luận về chế độ nam trị); 1990

Tác phẩm là tài liệu tham khảo quý dành cho tất cả độc giả, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên quan tâm tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực này cũng như đang học tập, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, xã hội học, bình đẳng, giới và phát triển.

Thông tin tác giả

Lê Thị Hạnh

Là nhà nghiên cứu và giảng viên đại học về xã hội học và công tác xã hội. Bà đã từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Giới và Xã hội (GAS- thuộc Trường Đại học Hoa Sen), Trung tâm Nghiên cứu Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC)…, cũng như giảng dạy tại Trường Đại học Hoa Sen và Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh. Bà tốt nghiệp Cao học Phát triển học (Development Studies), chuyên ngành Phụ nữ và Phát triển (Women and Development) tại Viện Nghiên cứu Xã hội (Institute of Social Studies), The Hague, Hà Lan năm 2001.

zalo