Cơ Sở Lý Luận Báo Chí - PGS.TS. Nguyễn Văn Dững

116.100₫ 129.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Dững

Hình thức: bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm

Nhà Xuất Bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2022

Cơ Sở Lý Luận Báo Chí - PGS.TS. Nguyễn Văn Dững

Nền kinh tế - xã hội Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và chuyển đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trên nền kỹ thuật và công nghệ số, đang hình thành môi trường truyền thông số với khả năng siêu kết nối, có thể có thêm nhiều cơ hội khơi thức và phát triển nguồn tài nguyên mềm, sức mạnh mềm quốc gia đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững. Báo chí - truyền thông, với thuộc tính bản chất của mình, không chỉ là phương tiện và phương thức thông tin - giao tiếp xã hội, kết nối và can thiệp xã hội, mà còn là phương tiện và phương thức thể hiện quyền lực chính trị. Nền báo chí - truyền thông của một đất nước đang phát triển và chuyển đổi mô hình phát triển, chắc chắn rất cần một nền giáo dục - đào tạo phát triển tương thích; đồng thời đã và đang đặt ra yêu cầu cho việc phát triển nền giáo dục - đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực cho mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong đó có nhân lực báo chí - truyền thông.

zalo