Phật Giáo Đại Thừa - Nalinaksha Dutt

323.000₫ 380.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: Nalinaksha Dutt

Dịch giả: Thích Đông Nghĩa

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2023

Phật Giáo Đại Thừa - Nalinaksha Dutt

"Có hai cực đoan này, này các Tỷ kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỳ kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thẳng trí, giác ngộ, Niết bàn. Và thế nào là con đường Trung đạo, này các Tỷ kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành tri, đưa đến an tịnh, thẳng trí, giác ngộ, Niết bàn? Chính là con dường Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh trị kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định" - Kinh Chuyển Pháp Luân, Tương Ưng V

zalo