Quản Tử - Thuật Cai Trị Đất Nước Của Bậc Đế Vương - Quản Trọng

200.000₫ 250.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 299 sản phẩm

Tác giả: Quản Trọng

Dịch giả: Nhượng Lê

Hình thức: Bìa mềm

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Ngày xuất bản: Năm 2024

Quản Tử - Thuật Cai Trị Đất Nước Của Bậc Đế Vương - Quản Trọng

Hôm sau, Quản Trọng vào chầu, Hoàn công nói: “Quả nhân muốn nghe về uy tín của một quốc vương.”

Quản Trọng nói: “Dân chúng yêu mến, lân bang thân gần, thiên hạ tin tưởng, đây là uy tín của một quốc vương.”

Hoàn công nói: “Tốt. Xin hỏi để tạo dựng uy tín phải bắt đầu từ đâu?”

Quản Trọng đáp: “Đầu tiên là tu dưỡng bản thân, giữa chừng là quản lý đất nước, cuối cùng là cai quản thiên hạ.”

Hoàn công nói: “Xin hỏi về việc tu dưỡng bản thân.”

Quản Trọng nói: “Làm cho khí huyết lưu thông để cầu kéo dài tuổi thọ, kéo dài tâm trí, kéo dài đức hạnh, đây chính là tu dưỡng bản thân.”

Hoàn công nói: “Xin hỏi về việc quản lý đất nước.”

Quản Trọng nói: “Cất nhắc hiền tài cả ở nơi xa, yêu thương trăm họ, bên ngoài cứu vớt nước đã diệt vong, nối lại thế gia đã đứt, trưng dụng con cháu những người chết vì việc nước, đánh thuế nhẹ, giảm hình phạt, đây là nguyên tắc lớn của việc quản lý đất nước.”

Sách Quản Tử - Thuật Cai Trị Đất Nước Của Bậc Đế Vương - Quản Trọng

zalo