Tăng Sự Bách Giảng - Hành Sự Đạo Tràng - Đại Sư Tinh Vân

92.000₫ 115.000₫
Trạng thái: Còn hàng

Tác giả: Đại Sư Tinh Vân

Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 20.5 cm, 425 trang

Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo, 2022

Tăng Sự Bách Giảng - Hành Sự Đạo Tràng - Đại Sư Tinh Vân

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Bài 1: Ý nghĩa chữ "Thường Trụ"

Bài 2: Trụ trì Tấn Sơn

Bài 3: Sự giao thiệp giữa Chư Sơn với nhau

Bài 4: Phổ trà đàm thoại

Bài 5: Vào điện Phật

Bài 6: Nghi lễ Phật giáo

Bài 7: Cúng dường nhân thiên

Bài 8: Các ngày lễ trong Phật giáo

Bài 9: Cúng tế vào mùa xuân và mùa thu

Bài 10: Cáo bạch cầu nguyện

Bài 11: Các loại "pháp vụ"

Bài 12: Tín thí tịnh tài

Bài 13: Thành ngữ Phật giáo

Bài 14: Trách nhiệm của vị trụ trì

Bài 15: Lên đài xuống đài

Bài 16: Xướng tụng hoằng pháp

Bài 17: Câu đối trong thiền môn

Bài 18: Phật sự kinh sám.

zalo