50 Năm Thúc Đẩy Năng Suất Của SIngapore - Woon Kin Chung, Loo Ya Lee

281.350₫ 331.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: Woon Kin Chung, Loo Ya Lee

Hình thức: bìa mềm, 24cm x 16cm, 584 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

50 Năm Thúc Đẩy Năng Suất Của SIngapore - Woon Kin Chung, Loo Ya Lee

Cuốn sách “50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore” (50 Years of Singapore’s Productivity Drive) được dịch từ nguyên bản tiếng Anh của tác giả Woon Kin Chung và Loo Ya Lee, được Nhà xuất bản World Scientific phát hành năm 2017. Cuốn sách được chia thành 7 phần với 14 chương, trong đó Chương 1 là phần tổng quan về hành trình 50 năm năng suất của Singapore; từ Chương 2 đến Chương 13 được chia theo 5 giai đoạn tăng trưởng của kinh tế Singapore: những năm 1960-1970; những năm 1980; những năm 1990; những năm 2000; những năm 2010. Trong 5 giai đoạn này, tác giả tập trung vào đánh giá, xác định sự phát triển của năng suất, phân tích những chính sách, kế hoạch, chương trình được đưa ra trong bối cảnh cụ thể. Chương 14 đưa ra những vấn đề, hướng đi cần thảo luận, hoạch định việc cần làm trong tương lai.

Qua sự đúc kết của quá trình thúc đẩy năng suất trong 5 thập kỷ của Singapore, cho dù chính sách ưu tiên phát triển nền kinh tế quốc gia ở mỗi thời kỳ là khác nhau, nhưng thúc đẩy năng suất luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu cần phải được Chính phủ quan tâm, thực hiện xuyên suốt vì mục tiêu tăng tốc độ phát triển và sức mạnh cạnh tranh.

sách 50 Năm Thúc Đẩy Năng Suất Của SIngapore - Woon Kin Chung, Loo Ya Lee

zalo