Biến Chuyển Xã Hội Miền Nam Việt Nam 1954 - 1975 - Nguyễn Đình Lê, Phan Hải Vân

135.200₫ 169.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 0 sản phẩm

Tác giả: Nguyễn Đình Lê, Phan Hải Vân

Hình thức: bìa mềm

Nhà Xuất Bản: NXB Khoa Học Xã Hội, 2023

Biến Chuyển Xã Hội Miền Nam Việt Nam 1954 - 1975 - Nguyễn Đình Lê, Phan Hải Vân

Sau hiệp định Giơnevơ 1954, Việt Nam bị chia làm hai miền. Miền Bắc được giải phóng và bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chống đế quốc Mỹ xâm lược thống nhất đất nước. 

Theo xu hướng đó công trình này đề cập sự biến chuyển xã hội miền Nam Việt Nam (1954- 1975) trên các phương diện sau: Dân tộc, tôn giáo; Giai cấp và lực lượng lao động xã hội; Văn hóa, giáo dục xã hội; Phân tầng xã hội.

zalo