Niềm Tin Xã Hội - Lý Luận Và Thực Tiễn - PGS.TS. Đoàn Triệu Long

238.850₫ 281.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 50 sản phẩm

Tác giả: PGS.TS. Đoàn Triệu Long

Hình thức: bìa mềm, 24cmx16cm, 540 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023

Niềm Tin Xã Hội - Lý Luận Và Thực Tiễn - PGS.TS. Đoàn Triệu Long

Cuốn sách góp phần làm rõ những vấn đề lý luận chung về niềm tin xã hội; phân tích thực trạng  niềm tin xã hội qua nghiên cứu trường hợp ở vùng Trung Bộ trước những thách thức của phát triển và hội nhập. Trên cơ sở luận giải các nhân tố tác động cùng những biểu hiện của niềm tin xã hội cũng như dự báo các xu hướng phát triển của niềm tin xã hội, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị đối với vấn đề này.

zalo