Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành

96.000₫ 112.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 200 sản phẩm

Tác giả: Quốc hội

Hình thức: Bìa mềm

Kích thước: 15x21cm, 300 trang

Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

zalo