Tiến Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930 - 2021) - PGS.TS Ngô Đăng Tri

204.000₫ 240.000₫
Trạng thái: Chỉ còn 80 sản phẩm

Tác giả: PGS.TS Ngô Đăng Tri

Hình thức: bìa mềm, 16x24 (cm), 510 trang

Nhà Xuất Bản: NXB Thông tin và Truyền thông, 2023

Tiến Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (1930 - 2021) - PGS.TS Ngô Đăng Tri

Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đến nay đã có hơn 90 năm hoạt động. Tiến trình lịch sử của Đảng là tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng và đổi mới của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu độc lập dân tộc thống nhất đất nước và Chủ nghĩa xã hội
Tiến trình lãnh đạo cách mạng của Đảng là kế thừa và không ngừng phát triển về nhận thức trên cơ sở quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin vàp thực tiễn cách mạng Việt Nam, trong đó có những mốc, những giai đoạn chuyển biến quan trọng, những bước nhảy vọt về tư duy nhận thức cũng như chỉ đạo thực tiễn trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam

zalo